വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ഹൂക്ബിൽ താറാവ്

ഹൂക്ബിൽ താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ഹൂക്ബിൽ താറാവ്

ഹൂക്ബിൽ താറാവ്

ഹൂക്ബിൽ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ഡാർക്ക് വൈൽഡ്, നീല വൈൽഡ്, വെള്ള നിറം, ഡാർക്ക്-വൈൽഡും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 1,5-1,8 kg
താറാവ് 1,4-1,7 kg

ഇന്മദേശം Netherlands

കൂട്ടം 100-150 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 40 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 14 mm
താറാവ് 14 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, ലൈറ്റ് വൈൽഡ്
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, ലൈറ്റ് വൈൽഡ്
ചിത്രം ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, ലൈറ്റ് വൈൽഡ്
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, ലൈറ്റ് വൈൽഡ്
ചിത്രം ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, താറാവ്, നീല വൈൽഡ്
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, താറാവ്, നീല വൈൽഡ്
ചിത്രം ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, താറാവ്, വെള്ള നിറം
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, താറാവ്, വെള്ള നിറം
ചിത്രം ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, താറാവ്, തവിട്ടുനിറവും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്, താറാവ്, തവിട്ടുനിറവും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024