വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്

സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്

സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്

സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം yellow

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3-3,5 kg
താറാവ് 2,5-3 kg

ഇന്മദേശം Sweden

കൂട്ടം 100-200 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80-90 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് മഞ്ഞത്താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018