വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി

സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി

സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി

സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം കറുപ്പ്

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 1,5-2 kg
പിടക്കോഴി 1-1,5 kg

ഇന്മദേശം Sweden

കൂട്ടം 140 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 40-45 g

മുട്ടയുടെ നിറം മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറം

ഉപയോഗം മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 18 mm
പിടക്കോഴി 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. കോഴി
സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. കോഴി
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. മുട്ട
സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. മുട്ട
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. മുട്ട
സ്വീഡിഷ് ബ്ലാക്ക് കോഴി. മുട്ട


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017