വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്

സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്

സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്

സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീലയും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്, കറുപ്പും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്, പേൾ ഗ്രേ നിറവും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3-4 kg
താറാവ് 2,5-3,5 kg

ഇന്മദേശം Sweden

കൂട്ടം 100 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80-90 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, താറാവ്
ചിത്രം സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്, താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024