വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ചുരുണ്ട തൂവൽപ്പൂട + വെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം,

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 5,7-7 kg
വാത്ത് 4,5-6 kg

ഇന്മദേശം Ukraine, Romania, Hungary

കൂട്ടം 40-60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം - g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് - mm
വാത്ത് - mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, വെള്ള നിറം
സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, വെള്ള നിറം
ചിത്രം സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024