വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക ഫെബ്രുവരി-ഏപ്രിൽ 2017: ജന്മദേശത്തുനിന്ന് വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ടകൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്‌. താൽപര്യമുള്ള പക്ഷം, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ചുരുണ്ട തൂവൽപ്പൂട + വെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം,

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 5,7-7 kg
വാത്ത് 4,5-6 kg

ഇന്മദേശം Ukraine, Romania, Hungary

കൂട്ടം 40-60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം - g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് - mm
വാത്ത് - mm

വിൽപനയ്ക്ക്

സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്മാർച്ച്–മേയ്ജൂൺ–സെപ്റ്റംബർ
1 മുട്ട വിരിയിക്കൽ20 €ലഭ്യമല്ല
കുട്ടിവാത്ത്ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
ആൺവാത്ത്ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
വാത്ത്ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല

ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യൂ

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, വെള്ള നിറം
സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, വെള്ള നിറം
ചിത്രം സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 24. സെപ്റ്റംബർ 2017