വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > സിൽവർ ആപ്പിൾയാർഡ് താറാവ്

സിൽവർ ആപ്പിൾയാർഡ് താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

1940-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ് സഫോൾക്കിലെ റെജിനാൾഡ് ആപ്പിൾയാർഡാണ്‌, ആപ്പിൾയാർഡിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത്. ധാരാളം മുട്ടകളിടുന്ന, നല്ല വലിപ്പവും, നീളവും, വീതിയുമുള്ള ബ്രെസ്റ്റുള്ള, സൗന്ദര്യവും, മുഴുപ്പും എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു സമ്പൂർണ്ണനായ താറാവിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് റൂഎൻ, പെക്കിൻ, അയ്‌ലെസ്ബറി താറാവുകളുടെ വലിയ ഇനങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ്. ആപ്പിൾയാർഡ് താറാവുകളുടെ ചെറിയ വകഭേദങ്ങളെ 1970/80 കളിൽ ടോം ബാർട്ട്‍ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു.

സിൽവർ ആപ്പിൾയാർഡ് താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 4,1 kg
താറാവ് 3,6 kg

ഇന്മദേശം Great Britain

കൂട്ടം 120 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65-80 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ


മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018