വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > സിൽക്കി

സിൽക്കി

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം സിൽക്കി

സിൽക്കി

സിൽക്കി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 1,1-2 kg
പിടക്കോഴി 0,9-1,4 kg

ഇന്മദേശം India, China

കൂട്ടം 60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 35 g

മുട്ടയുടെ നിറം മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 16 mm
പിടക്കോഴി 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സിൽക്കി, പിടക്കോഴി
സിൽക്കി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പിടക്കോഴി
സിൽക്കി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
സിൽക്കി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം സിൽക്കി, പിടക്കോഴി
സിൽക്കി, പിടക്കോഴി


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017