വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > സാക്സൊണി താറാവ്

സാക്സൊണി താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

കെമിനിട്ട്സിലെ ആൽബെർട്ട് ഫ്രാൻസ് 1930 - ൽ റൂഎൻ താറാവിനേയും, ജെർമ്മൻ പെക്കിൻ താറാവിനേയും, നീല പൊമെറേനിയൻ താറാവിനേയും, ഇണ ചേർത്താണ്‌ സാക്സൊണി താറാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്.
ചിത്രം സാക്സൊണി താറാവ്

സാക്സൊണി താറാവ്

സാക്സൊണി താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല-മഞ്ഞ നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3,3-4,2 kg
താറാവ് 2,8-3,7 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 100 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സാക്സൊണി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
സാക്സൊണി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം സാക്സൊണി താറാവ്, താറാവ്
സാക്സൊണി താറാവ്, താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024