വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > സാക്സൊണി താറാവ്

സാക്സൊണി താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

കെമിനിട്ട്സിലെ ആൽബെർട്ട് ഫ്രാൻസ് 1930 - ൽ റൂഎൻ താറാവിനേയും, ജെർമ്മൻ പെക്കിൻ താറാവിനേയും, നീല പൊമെറേനിയൻ താറാവിനേയും, ഇണ ചേർത്താണ്‌ സാക്സൊണി താറാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്.
ചിത്രം സാക്സൊണി താറാവ്

സാക്സൊണി താറാവ്

സാക്സൊണി താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല-മഞ്ഞ നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3,3-4,2 kg
താറാവ് 2,8-3,7 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 100 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം സാക്സൊണി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
സാക്സൊണി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം സാക്സൊണി താറാവ്, താറാവ്
സാക്സൊണി താറാവ്, താറാവ്


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017