വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്

ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്

ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്

ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നിറമനുസരിച്ച് ഇണചേർക്കൽ(വെള്ള ആണ്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറമുള്ള പെണ്ണ്)

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 3,6–4,5 kg
വാത്ത് 2,7-3,6 kg

ഇന്മദേശം Great Britain

കൂട്ടം 15-20 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം - g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 22 mm
വാത്ത് 22 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018