വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്

ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവിന്റെ ബ്രെസ്റ്റ് വെളുപ്പും കറുപ്പും നിറം കലർന്നതാണ്‌. വടക്കേ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് താറാവ് ഇനങ്ങളായ- വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും, പൊമെറേനിയൻ താറാവിന്റേയും, സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവിന്റേയും പൂർവ്വികരും, ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവിന്റെ പൂർവ്വികരും ഒന്നാണ്. ഷെറ്റ്ലാന്റ് ആൺതാറാവിന് നീലാകാശത്തിന്റെ നിറമുള്ള കൊക്കുകളും, ഷെറ്റ്ലാന്റ് പെൺതാറാവിന് ചാര നിറമുള്ള കൊക്കുകളും ആണുള്ളത്.
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്

ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്

ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം കറുപ്പും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 2 kg
താറാവ് 1,8 kg

ഇന്മദേശം Great Britain

കൂട്ടം 30-40 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 50 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 15 mm
താറാവ് 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ഷെറ്റ്ലാന്റ് താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024