വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > ടർക്കി > ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി

ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി

ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി

ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
ടർക്കി പൂവൻകോഴി 12-15 kg
ടർക്കി പിടക്കോഴി 6,5-7,5 kg

ഇന്മദേശം America

കൂട്ടം 14-30 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80 g

മുട്ടയുടെ നിറം പുള്ളികളുള്ള മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ടർക്കി പൂവൻകോഴി 27 mm
ടർക്കി പിടക്കോഴി 24 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പിടക്കോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പിടക്കോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പിടക്കോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, ടർക്കി പിടക്കോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, മുട്ട
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, മുട്ട
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, കോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, കോഴി
ചിത്രം ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, കോഴി
ശരിയായ ബ്രോൺസ് ടർക്കി, കോഴി

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024