വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി

വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി

വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി

വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 1,7 kg
പിടക്കോഴി 1,3 kg

ഇന്മദേശം USA (Unites States of America)

കൂട്ടം 100 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 35 g

മുട്ടയുടെ നിറം മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറം

ഉപയോഗം മുട്ട, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 18 mm
പിടക്കോഴി 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പൂവൻകോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പൂവൻകോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പൂവൻകോഴി
വ്യാൻഡോത്തെ കോഴി, പൂവൻകോഴി

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 17. മേയ് 2018