വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്

വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്

വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്

വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം സിൽവർ വൈൽഡ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 2,5 kg
താറാവ് 2 kg

ഇന്മദേശം Great Britain

കൂട്ടം 100-190 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 15 mm
താറാവ് 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്, താറാവ്
വെൽഷ് ഹാർലെക്വിൻ താറാവ്, താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024