വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > മസ്കോവി താറാവ് > വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്

വെള്ള മസ്കോവി താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്

വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്

വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 4-5 kg
താറാവ് 2,5-3 kg

ഇന്മദേശം America

കൂട്ടം 20-60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 70-90 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 22 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
വെള്ള മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024