വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് ഇനങ്ങൾ

വാത്ത് ഇനങ്ങൾ

1. ഗ്രേലാഗ് വാത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

2. ഗ്രേലാഗ് വാത്ത്, സ്വാൻ വാത്ത് എന്നിവകളുടെ സങ്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

3. അരയന്ന വാത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

ഗ്രേലാഗ് വാത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ


ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത് പൊമേറിയൻ ‍വാത്ത് ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത് നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള നീല നിറം
വാത്ത് ഇനങ്ങൾഇന്മദേശംഉപയോഗംതൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം
അമേരിക്കൻ മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള വാത്ത്USA (Unites States of America)ഇറച്ചി, തൂവൽമങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം + കോഴിപ്പൂവുള്ള
അൽസേഷ്യൻ ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, വെള്ള നിറം
ആസ്ട്രിയൻ ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത്Austriaഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, വെള്ള നിറം
ഇംഗ്ലീഷ് സാഡിൽബാക്ക് വാത്ത്Great Britainഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
ഇറ്റാലിയൻ ‍വാത്ത്Italyമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം + കോഴിപ്പൂവുള്ള
എംഡെൻ ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
എംപോർഡ ‍വാത്ത്Spainഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം, കോഴിപ്പൂവുള്ള
ഓലാന്റ് ‍വാത്ത്Swedenഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
കോട്ടൺ പാച്ച് വാത്ത്USA (Unites States of America)ഇറച്ചി, തൂവൽ, കള നിയന്ത്രണംനിറമനുസരിച്ച് ഇണചേർക്കൽ(വെള്ള ആണ്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറമുള്ള പെണ്ണ്)
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്Czechiaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം + കോഴിപ്പൂവുള്ള
ജാവഖേറ്റി ‍വാത്ത്Georgiaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, ചാര നിറം
ജെർമ്മൻ ലെയിങ്ങ് വാത്ത്Germanyമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ടൂറൈൻ ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽ, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനംചാര നിറം
ട്വെന്റെ ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത്Netherlandsഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
ഡാനിഷ് ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത്Denmarkഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
ഡീപോലസ് ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ഡ്രാവ ‍വാത്ത്Croatia, Serbiaഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
തീർത്ഥാടക ‍വാത്ത്USA (Unites States of America)ഇറച്ചി, തൂവൽനിറമനുസരിച്ച് ഇണചേർക്കൽ(വെള്ള ആണ്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറമുള്ള പെണ്ണ്)
തുള ‍വാത്ത്Russiaഇറച്ചി, തൂവൽ, വാത്തിന്റെ പോര്ചാര നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
നോർമാണ്ടി ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽനിറമനുസരിച്ച് ഇണചേർക്കൽ(വെള്ള ആണ്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറമുള്ള പെണ്ണ്) + കോഴിപ്പൂവുള്ള
നോർവീജിയൻ കുട്ടി വാത്ത്Norwayഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
നോർവീജിയൻ വെള്ള വാത്ത്Norwayഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
പടിഞ്ഞാറൻ ഇംഗ്ലണ്ട് വാത്ത്Great Britainഇറച്ചി, തൂവൽനിറമനുസരിച്ച് ഇണചേർക്കൽ(വെള്ള ആണ്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറമുള്ള പെണ്ണ്) + കോഴിപ്പൂവുള്ള
പാഡോവാന ‍വാത്ത്Italyഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം
പൊമേറിയൻ ‍വാത്ത്Germany, Polandഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, വെള്ള നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
പോയിറ്റു ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
പോയിറ്റെവിൻ ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം
ഫറോഈസ് ‍വാത്ത്Faroe Islandsഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള നീല നിറം
ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽനീല നിറം
ഫ്ലെമിഷ് ‍വാത്ത്Belgiumഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, വെള്ള നിറം
ബാവേറിയൻ ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, വെള്ള നിറം
ബാസ്ക്ക് ‍വാത്ത്Spainഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം
ബൂർബോൺ ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ബെൻകോവ് വാത്ത്Bulgariaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ബ്രെക്കോൺ മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള വാത്ത്Great Britainഇറച്ചി, തൂവൽമങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
യിലി ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം
റെനിഷ് ‍വാത്ത്Germanyമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്Franceഇറച്ചി, തൂവൽചാര നിറം
ലിപ്പെ ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ലൈനെ ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, ചാര നിറം
ലോമെല്ലിന ‍വാത്ത്Italyഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
വിഷ്ടൈൻസ് ‍വാത്ത്Lithuaniaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
വെനീഷ്യൻ വാത്ത്Italyഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
ഷെറ്റ്ലാന്റ് ‍വാത്ത്Great Britainഇറച്ചി, തൂവൽനിറമനുസരിച്ച് ഇണചേർക്കൽ(വെള്ള ആണ്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറമുള്ള പെണ്ണ്)
സച്ചോവി ‍വാത്ത്Slovakiaഇറച്ചി, തൂവൽമങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
സെബാസ്റ്റോപോൾ വാത്ത്Ukraine, Romania, Hungaryഇറച്ചി, തൂവൽ, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനംചുരുണ്ട തൂവൽപ്പൂട + വെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം,
സെല്ല് ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം
സ്കേനിയ ‍വാത്ത്Swedenഇറച്ചി, തൂവൽനാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം
സ്ലൊവാക് വെള്ള വാത്ത്Slovakiaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ഹംഗേറിയൻ ‍വാത്ത്Hungaryഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം

ഗ്രേലാഗ് വാത്ത്, സ്വാൻ വാത്ത് എന്നിവകളുടെ സങ്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

സ്റ്റീൻബാക്കർ ‍വാത്ത് ഖോൾമോഗറി ‍വാത്ത്
വാത്ത് ഇനങ്ങൾഇന്മദേശംഉപയോഗംതൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം
ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്Madagascarഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം, വെള്ള നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം, നീല നിറം
ഖോൾമോഗറി ‍വാത്ത്Russiaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, ചാര നിറം
സ്റ്റീൻബാക്കർ ‍വാത്ത്Germanyഇറച്ചി, തൂവൽ, വാത്തിന്റെ പോര്നീല നിറം, ചാര നിറം

അരയന്ന വാത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാത്തിന്റെ ഇനങ്ങൾ

ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, വെള്ള നിറം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, തവിട്ടുനിറം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
വാത്ത് ഇനങ്ങൾഇന്മദേശംഉപയോഗംതൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം
കോ ‍വാത്ത്Viet Namഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം, വെള്ള നിറം
ക്സുപു ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, മുട്ടവെള്ള നിറം, തവിട്ടുനിറം
ഗാങ്ങ് ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം
ഗ്വാങ്ങ്ഫെങ്ങ് വെള്ള വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ചാങ്കളെ ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം
ചൈനീസ് ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം, വെള്ള നിറം
തൈഹു ‍വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
ഫെങ്ങ്ചെങ്ങ് തവിട്ടുനിറമുള്ള വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം
ബൈസി ‍വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചിവെള്ള നിറം, തവിട്ടുനിറം
മഗാങ്ങ് ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം
മിൻബീ വെള്ള വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
യാങ്ങ്ജാങ്ങ് ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചിമങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം
യാൻ ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം
യൂജിയാഗ് ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം
യോങ്ങ്കാങ്ങ് തവിട്ടുനിറമുള്ള വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം
ലിങ്ങ്ഷിയൻ വെള്ള വാത്ത്Chinaഇറച്ചിവെള്ള നിറം
ലിയാൻഹുവ വെള്ള വാത്ത്Chinaഇറച്ചിവെള്ള നിറം
വാൻക്സി വെള്ള വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
വുഗാങ്ങ് കോപ്പർ വാത്ത്Chinaഇറച്ചിതവിട്ടുനിറം, വെള്ള നിറം
വുസോങ്ങ് ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം
ഷിടൗ ‍വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം
ഷെഡോങ്ങ് വെള്ള വാത്ത്Chinaഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
സി ‍വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചിവെള്ള നിറം
സിചുവാൻ വെള്ള വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
സീജീൻ വെള്ള വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽവെള്ള നിറം
സ്വിങ്ങ്ഗ്വോ തവിട്ടുനിറമുള്ള വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചി, തൂവൽതവിട്ടുനിറം
ഹുവോയാൻ ‍വാത്ത്Chinaമുട്ട, ഇറച്ചിവെള്ള നിറം


ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത് പൊമേറിയൻ ‍വാത്ത് ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്

  മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

  നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
  നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
  നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

  Antispam:

  Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
  സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
  അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024