വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വളർത്തുപക്ഷികളുടെ റിങ്ങുകൾ വിൽപനക്ക്

വളർത്തുപക്ഷികളുടെ റിങ്ങുകൾ വിൽപനക്ക്

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം

2 mm
2,2 mm
2,5 mm
2,7 mm
3 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4 mm
4,2 mm
4,4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm

വളർത്തുപക്ഷികളുടെ റിങ്ങുകൾ വിൽപനക്ക്

വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ടകൾ അഥവാ ചെറിയ കോഴികളെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളർത്തുപക്ഷികളുടെ റിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. റിങ്ങിന്റെ വില 0,40 യൂറോ ആണ്.

    Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
    സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
    അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017