വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്

ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്

ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്

ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ചാര നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 7,5 kg
വാത്ത് 6,5 kg

ഇന്മദേശം France

കൂട്ടം 40 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 170 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 27 mm
വാത്ത് 27 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്
ലാൻഡെസ് ‍വാത്ത്


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017