വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > റൂഎൻ താറാവ്

റൂഎൻ താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം റൂഎൻ താറാവ്

റൂഎൻ താറാവ്

റൂഎൻ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം മഞ്ഞ നിറം, ലൈറ്റ് വൈൽഡ്, നീല വൈൽഡ്, നീല ഡാർക്ക്-വൈൽഡ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 4 kg
താറാവ് 3,4 kg

ഇന്മദേശം France

കൂട്ടം 50 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം, പച്ച

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം റൂഎൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
റൂഎൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം റൂഎൻ താറാവ്, താറാവ്
റൂഎൻ താറാവ്, താറാവ്
ചിത്രം റൂഎൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
റൂഎൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം റൂഎൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
റൂഎൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017