വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > യോങ്ങ്കാങ്ങ് തവിട്ടുനിറമുള്ള വാത്ത്

യോങ്ങ്കാങ്ങ് തവിട്ടുനിറമുള്ള വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

യോങ്ങ്കാങ്ങ് തവിട്ടുനിറമുള്ള വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം തവിട്ടുനിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 4,2 kg
വാത്ത് 3,7 kg

ഇന്മദേശം China

കൂട്ടം 40-60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 140-150 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് - mm
വാത്ത് - mm

ചിത്രങ്ങൾ

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024