വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > മാഗ്പൈ താറാവ്

മാഗ്പൈ താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം മാഗ്പൈ താറാവ്

മാഗ്പൈ താറാവ്

മാഗ്പൈ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം കറുപ്പ്, നീല നിറം, തവിട്ടുനിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 2,7 kg
താറാവ് 2,25 kg

ഇന്മദേശം Great Britain, Germany

കൂട്ടം 80 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
ചിത്രം മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
ചിത്രം മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
ചിത്രം മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, കറുപ്പ്
ചിത്രം മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, നീല നിറം
മാഗ്പൈ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, നീല നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 04. ജനുവരി 2018