വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > മരാൻസ് കോഴി

മരാൻസ് കോഴി

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി

മരാൻസ് കോഴി

മരാൻസ് കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 3-4 kg
പിടക്കോഴി 2,5-3 kg

ഇന്മദേശം France

കൂട്ടം 180-220 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 60 g

മുട്ടയുടെ നിറം തവിട്ടുനിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 22 mm
പിടക്കോഴി 20 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പൂവൻകോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പൂവൻകോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, പൂവൻകോഴി
മരാൻസ് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, മുട്ട
മരാൻസ് കോഴി, മുട്ട
ചിത്രം മരാൻസ് കോഴി, കോഴി
മരാൻസ് കോഴി, കോഴി


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017