വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വന്യ വാത്ത് ഇനങ്ങൾ > ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്

ബാർണകിൾ ‍വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ബാർണകിൾ വാത്ത് (Branta leucopsis) ആണ് ബ്രാന്റ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ ഇനം. അത് ആർട്ടിക് പ്രദേശത്താണ് വസിക്കുന്നത്.
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്

ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്

ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം -

തൂക്കം
വാത്ത് 1,2-2,2 kg
വാത്ത് 1,2-2 kg

ഇന്മദേശം Europe, Greenland

കൂട്ടം 4-6 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം - g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
വാത്ത് 16 mm
വാത്ത് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ചിത്രം ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ബാർണകിൾ ‍വാത്ത്, വാത്ത്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024