വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ബാവേറിയൻ ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത്

ബാവേറിയൻ ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ബാവേറിയൻ ലാൻഡ്റേസ് വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ചാര നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, വെള്ള നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 7,5 kg
വാത്ത് 5 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 8-20 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 120 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് - mm
വാത്ത് - mm

ചിത്രങ്ങൾ


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2019. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 11. ഒക്ടോബർ 2019