വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്

ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്

ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്

ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 5-6 kg
വാത്ത് 4-5 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 20 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 140 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 22 mm
വാത്ത് 22 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്, നീല നിറം
ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്, നീല നിറം
ചിത്രം ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള നീല നിറം
ഫ്രാൻകോണിയൻ ‍വാത്ത്, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള നീല നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024