വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > പൊമെറേനിയൻ താറാവ്

പൊമെറേനിയൻ താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

പൊമെറേനിയൻ താറാവിന്റെ ബ്രെസ്റ്റ് വെളുപ്പും കറുപ്പും നിറം കലർന്നതാണ്‌. വടക്കേ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് താറാവ് ഇനങ്ങളായ-ഷെറ്റ് ലാന്റ് താറാവിന്റേയും, സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവിന്റേയും പൂർവ്വികരും, പൊമെറേനിയൻ താറാവിന്റെ പൂർവ്വികരും ഒന്നാണ്.
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്

പൊമെറേനിയൻ താറാവ്

പൊമെറേനിയൻ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം കറുപ്പും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്, നീലയും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്, തവിട്ടുനിറവും, വെളുപ്പും കലർന്ന ബ്രെസ്റ്റ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3 kg
താറാവ് 2,5 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 70-100 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 80-90 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം, പച്ച

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 18 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, തവിട്ടുനിറം
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, തവിട്ടുനിറം
ചിത്രം പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, നീല നിറം
പൊമെറേനിയൻ താറാവ്, ആൺതാറാവ്, നീല നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024