വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > പെർകിൻ ബന്റാം(കൊച്ചിൻ ബന്റാം)

പെർകിൻ ബന്റാം(കൊച്ചിൻ ബന്റാം)

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം പെർകിൻ ബന്റാം(കൊച്ചിൻ ബന്റാം)

പെർകിൻ ബന്റാം(കൊച്ചിൻ ബന്റാം)

പെർകിൻ ബന്റാം(കൊച്ചിൻ ബന്റാം)

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 1-1,3 kg
പിടക്കോഴി 0,7-1 kg

ഇന്മദേശം China

കൂട്ടം 50 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 35 g

മുട്ടയുടെ നിറം മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറം

ഉപയോഗം വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 16 mm
പിടക്കോഴി 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 17. മേയ് 2018