വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ

നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ

നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ

നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 0,8 kg
പിടക്കോഴി 0,7 kg

ഇന്മദേശം Norway

കൂട്ടം 160-200 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 30 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 13 mm
പിടക്കോഴി 11 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, കോഴി
നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, കോഴി
ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പൂവൻകോഴി
നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി
നോർവീജിയൻ ജേർഹോൺ, പിടക്കോഴി

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024