വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > മസ്കോവി താറാവ് > നീല മസ്കോവി താറാവ്

നീല മസ്കോവി താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം നീല മസ്കോവി താറാവ്

നീല മസ്കോവി താറാവ്

നീല മസ്കോവി താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 4-5 kg
താറാവ് 2,5-3 kg

ഇന്മദേശം America

കൂട്ടം 20-60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 70-90 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 22 mm
താറാവ് 18 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം നീല മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
നീല മസ്കോവി താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം നീല മസ്കോവി താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
നീല മസ്കോവി താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
ചിത്രം നീല മസ്കോവി താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്
നീല മസ്കോവി താറാവ്, കുട്ടിത്താറാവ്

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017