വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > ദെനിഴലി ലോങ്ങ് ക്രൗണിങ്ങ് പൂവൻകോഴി

ദെനിഴലി ലോങ്ങ് ക്രൗണിങ്ങ് പൂവൻകോഴി Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ദെനിഴലി ലോങ്ങ് ക്രൗണിങ്ങ് പൂവൻകോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 2,5-3 kg
പിടക്കോഴി 2-2,25 kg

ഇന്മദേശം Turkey

കൂട്ടം 70 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 55-60 g

മുട്ടയുടെ നിറം -

ഉപയോഗം വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി - mm
പിടക്കോഴി - mm

ചിത്രങ്ങൾ

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024