വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി

തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി

തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി

തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 2-2,5 kg
പിടക്കോഴി 1,5-2 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 150 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 55 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 18 mm
പിടക്കോഴി 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി, പൂവൻകോഴി
തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി, കോഴി
തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി, കോഴി
ചിത്രം തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി, കോഴി
തുറിഞ്ചിയൻ കോഴി, കോഴി


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017