വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ്

ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ താറാവ്
ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ താറാവ്
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്
ഹൂക്ബിൽ താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്
സ്വീഡിഷ് നീലത്താറാവ്

താറാവിന്റെ ഇനങ്ങൾ

അമേരിക്കൻ പെകിൻ താറാവ്
ഉക്രേനിയൻ താറാവ്
എസ്റ്റെയേർസ് താറാവ്
കോ താറാവ്
ചല്ലൻസ് താറാവ്
ജെർമൻ പെകിൻ താറാവ്
ഡക്ലെയർ താറാവ്
ഡെണ്ടെർമോണ്ട് താറാവ്
ബാക് കിൻഹ് താറാവ്
ബാവ് ക്വീയി താറാവ്
ബാഷ്കിർ താറാവ്
ബ്ലാക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ താറാവ്
മേജർകാൻ താറാവ്
മോക് താറാവ്
വിറ്റ് ബൗ ബെൻ താറാവ്
സെയ്യ താറാവ്
ഹംഗേറിയൻ താറാവ്
ഹവാന്ന താറാവ്
ഹൈ ഫ്ലയർ താറാവ്
ഹോവ താറാവ്

സർവ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ താറാവിന്റെ ഇനങ്ങൾ:

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024