വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ഡച്ച് താറാവ്

ഡച്ച് താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ഡച്ച് താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 1,5-1,8 kg
താറാവ് 1,4-1,7 kg

ഇന്മദേശം Netherlands

കൂട്ടം 175-200 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 60 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 14 mm
താറാവ് 14 mm

ചിത്രങ്ങൾCopyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017