വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വണ്ടാരക്കോഴി > ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി

ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി

ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി

ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 0,9-2 kg
പിടക്കോഴി 0,7-1,5 kg

ഇന്മദേശം Asia

കൂട്ടം 16-22 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 25-38 g

മുട്ടയുടെ നിറം ഒലിവ് പച്ച നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 12 mm
പിടക്കോഴി 12 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, കോഴി
ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, കോഴി
ചിത്രം ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, കോഴി
ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, കോഴി
ചിത്രം ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, കോഴി
ടെനിബ്രോസസ് വണ്ടാരക്കോഴി, കോഴി

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024