വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്

ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്

ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്

ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ചാര നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 9-10 kg
വാത്ത് 8-9 kg

ഇന്മദേശം France

കൂട്ടം - മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 160 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 27 mm
വാത്ത് 27 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്
ടൂലൂസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017