വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്

ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്

ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്

ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 3,6-4,4 kg
പിടക്കോഴി 2,9-3,7 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 130-160 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 55 g

മുട്ടയുടെ നിറം മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 22 mm
പിടക്കോഴി 20 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പിടക്കോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പിടക്കോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പിടക്കോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, കോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, കോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, കോഴി
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, കോഴി
ചിത്രം ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, മുട്ട
ജെർമ്മൻ ഫാവെറോളെസ്, മുട്ട

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018