വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്

ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്

ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്

ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല നിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3 kg
താറാവ് 2,5 kg

ഇന്മദേശം Germany

കൂട്ടം 150 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 70 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്, നീല നിറം
ജിമ്പ്ഷീമർ താറാവ്, നീല നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018