വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ജാവഖേറ്റി ‍വാത്ത്

ജാവഖേറ്റി ‍വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ജാവഖേറ്റി ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം, നാനാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചാര നിറം, ചാര നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 4-5 kg
വാത്ത് 3,5-4 kg

ഇന്മദേശം Georgia

കൂട്ടം 8-25 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം - g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് - mm
വാത്ത് - mm

ചിത്രങ്ങൾ


മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2022. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 01. ജനുവരി 2022