വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കാടപ്പക്ഷി > ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)

ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)

ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)

ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
ആണ് 0,18 kg
പെണ്ണ് 0,24 kg

ഇന്മദേശം America

കൂട്ടം 200-220 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 12-16 g

മുട്ടയുടെ നിറം തവിട്ടുനിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആണ് 7 mm
പെണ്ണ് 7 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)
ജാപ്പനീസ് കാടകൾ (ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവ)

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017