വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ചൈനീസ് ‍വാത്ത്

ചൈനീസ് ‍വാത്ത്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്

ചൈനീസ് ‍വാത്ത്

ചൈനീസ് ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം തവിട്ടുനിറം, വെള്ള നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 5,5 kg
വാത്ത് 4,5 kg

ഇന്മദേശം China

കൂട്ടം 50 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 120 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 24 mm
വാത്ത് 24 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്
ചൈനീസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്
ചൈനീസ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, കുട്ടിവാത്ത്
ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, കുട്ടിവാത്ത്
ചിത്രം ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, കുട്ടിവാത്ത്
ചൈനീസ് ‍വാത്ത്, കുട്ടിവാത്ത്
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം
ചിത്രം


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ഓഗസ്റ്റ് 2017