വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്

ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്
ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്

ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്

ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം + കോഴിപ്പൂവുള്ള

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 5,5-6,6 kg
വാത്ത് 3,5-5,6 kg

ഇന്മദേശം Czechia

കൂട്ടം 15-20 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 120 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, തൂവൽ

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 24 mm
വാത്ത് 24 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, ആൺവാത്ത്
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, ആൺവാത്ത്
ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1
ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, ആൺവാത്ത്
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, ആൺവാത്ത്
ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, വാത്ത്
ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്
ചിത്രം ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2
ചെക്ക് വൻ‍വാത്ത്, വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024