വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വന്യ വാത്ത് ഇനങ്ങൾ > ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്

ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്

ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്

ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം ചാര നിറം

തൂക്കം
വാത്ത് 3,5-4,5 kg
വാത്ത് 3,5 kg

ഇന്മദേശം Europe

കൂട്ടം 4-8 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 170 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
വാത്ത് 20 mm
വാത്ത് 20 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ചിത്രം ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്
ഗ്രേലാഗ് ‍വാത്ത്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2022. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 01. ജനുവരി 2022