വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്

ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്

ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്

ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ + കോഴിപ്പൂവുള്ള

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3,2 kg
താറാവ് 2,7 kg

ഇന്മദേശം Europe

കൂട്ടം 120-200 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 60-70 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം, പച്ച

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ചിത്രം ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്
ക്രെസ്റ്റെഡ് താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024