വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > കോൾ താറാവ്

കോൾ താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

കോൾ താറാവുകൾ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു താറാവ് ഇനമാണ്‌. കോൾ താറാവുകൾ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനേക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. അവയെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും നെതർലാന്റിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. നെതർലാന്റിലും, ബ്രിട്ടണിലും കോൾ താറാവുകളെ അഥവാ ഡീക്കോയ് താറാവുകളെ വേട്ടപ്പക്ഷികളെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യംവെച്ച് വലിയ കൂട്ടിൽ വൈൽഡ് താറാവുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്‌ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി സ്ഥലവാസികൾ വളർത്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് കോൾ താറാവുകളെ അലങ്കാരത്തിന് മാത്രമായാണ് വളർത്തി വരുന്നത്. കോൾ താറാവുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്‌, എന്നാലവ ഭയങ്കര ബഹളക്കാരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടം നിശബ്ദമായി വെക്കുന്നതിനാണ്‌നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവയെ വാങ്ങരുത്.

കോൾ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ + കോഴിപ്പൂവുള്ള

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 1 kg
താറാവ് 0,9 kg

ഇന്മദേശം Asia - Europe ?

കൂട്ടം 30-50 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 40 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 11 mm
താറാവ് 11 mm

ചിത്രങ്ങൾ


മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024