വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > കാട്ടുതാറാവ്

കാട്ടുതാറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്

കാട്ടുതാറാവ്

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ 2018: ജന്മദേശത്തുനിന്ന് വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ടകൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്‌. താൽപര്യമുള്ള പക്ഷം, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കാട്ടുതാറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല നിറം, വെള്ള നിറം, കറുപ്പ്, തവിട്ടുനിറം, സിൽവർ ബ്രോൺസ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3 kg
താറാവ് 2,5 kg

ഇന്മദേശം Belgium

കൂട്ടം 60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

വിൽപനയ്ക്ക്

കാട്ടുതാറാവ്മാർച്ച്–മേയ്ജൂൺ–സെപ്റ്റംബർ
1 മുട്ട വിരിയിക്കൽ8 €ലഭ്യമല്ല
കുട്ടിത്താറാവ്ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
ആൺതാറാവ്ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
താറാവ്ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
വളർത്തുന്ന ജോടികൾ 1,1ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല
വളർത്തുന്ന ത്രിത്രയം 1,2ലഭ്യമല്ലലഭ്യമല്ല

ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യൂ

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്, നീല നിറം
കാട്ടുതാറാവ്, നീല നിറം
ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്, വെള്ള നിറം
കാട്ടുതാറാവ്, വെള്ള നിറം
ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്, തവിട്ടുനിറം
കാട്ടുതാറാവ്, തവിട്ടുനിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 23. ജനുവരി 2018