വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > കാട്ടുതാറാവ്

കാട്ടുതാറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്

കാട്ടുതാറാവ്

കാട്ടുതാറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല നിറം, വെള്ള നിറം, കറുപ്പ്, തവിട്ടുനിറം, സിൽവർ ബ്രോൺസ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3 kg
താറാവ് 2,5 kg

ഇന്മദേശം Belgium

കൂട്ടം 60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്, നീല നിറം
കാട്ടുതാറാവ്, നീല നിറം
ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്, വെള്ള നിറം
കാട്ടുതാറാവ്, വെള്ള നിറം
ചിത്രം കാട്ടുതാറാവ്, തവിട്ടുനിറം
കാട്ടുതാറാവ്, തവിട്ടുനിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 20. ജൂൺ 2018