വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കാടപ്പക്ഷി > കാടരാജാവ്

കാടരാജാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം കാടരാജാവ്

കാടരാജാവ്

കാടരാജാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം അനേകം നിറങ്ങൾ

തൂക്കം
ആണ് 0,04 kg
പെണ്ണ് 0,04 kg

ഇന്മദേശം Asia, Australia

കൂട്ടം 10-20 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 20 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം, പച്ച, തവിട്ടുനിറം

ഉപയോഗം വിനോദം മൃഗ പരിപാലനം

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആണ് 3,5 mm
പെണ്ണ് 3,5 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം കാടരാജാവ്, മുട്ട
കാടരാജാവ്, മുട്ട

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024