വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > കയൂഗ താറാവ്

കയൂഗ താറാവ് Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിലെ കയൂഗ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ്‌ കയൂഗ താറാവിന്റെ ഉത്ഭവം. 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതലാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്. അതിന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പ്രഭാപൂരിതമായ പച്ച നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത നിറമാണ്.
ചിത്രം കയൂഗ താറാവ്

കയൂഗ താറാവ്

കയൂഗ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം കറുപ്പ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 3,6 kg
താറാവ് 3,2 kg

ഇന്മദേശം USA (Unites States of America)

കൂട്ടം 80-150 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം, പച്ച

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം കയൂഗ താറാവ്
കയൂഗ താറാവ്

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024