വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > കോഴി > കദക്നത് കോഴി

കദക്നത് കോഴി Facebook Twitter LinkedIn

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം കദക്നത് കോഴി

കദക്നത് കോഴി

കദക്നത് കോഴി

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം കറുപ്പ്

തൂക്കം
പൂവൻകോഴി 1,5-2 kg
പിടക്കോഴി 1-1,15 kg

ഇന്മദേശം India

കൂട്ടം 105 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 50 g

മുട്ടയുടെ നിറം തവിട്ടുനിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി, മുട്ട

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
പൂവൻകോഴി 18 mm
പിടക്കോഴി 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പിടക്കോഴി
കദക്നത് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പിടക്കോഴി
കദക്നത് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, കോഴി
കദക്നത് കോഴി, കോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പിടക്കോഴി
കദക്നത് കോഴി, പിടക്കോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
കദക്നത് കോഴി, പൂവൻകോഴി
ചിത്രം കദക്നത് കോഴി, മുട്ട
കദക്നത് കോഴി, മുട്ട

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ

Antispam:

Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2024. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 19. ഏപ്രിൽ 2024