വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്

ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

19- ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഓർപിങ്ങ്ടണിൽ നിന്നും വില്ല്യം കുക്കാണ്‌ ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അന്ന് മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള തൂവൽപ്പൂട പ്രസിദ്ധമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ള താറാവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം, കയൂഗ താറാവിനേയും, ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ താറാവിനേയും, അയ്‌ലെസ്ബറി താറാവിനേയും, റൂഎൻ താറാവിനേയും ഇണചേർത്തു. താടിക്ക് താഴെ ചെസ്റ്റിൽ വെള്ള നിറവും, ബാക്കി ഭാഗത്ത് നീലയും, കറുപ്പും, ചോക്കലേറ്റും നിറവുമുള്ള ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവിന്റെ വകഭേദങ്ങളെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു.
ചിത്രം ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്

ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്

ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം yellow, തവിട്ടുനിറം

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 2,2-3,4 kg
താറാവ് 2,2-3,2 kg

ഇന്മദേശം Great Britain

കൂട്ടം 220 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം മുട്ട, ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 16 mm
താറാവ് 16 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്, താറാവ്
ഓർപിങ്ങ്ടൺ താറാവ്, താറാവ്


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017