വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > താറാവ് > ഓവർബെർഗ് താറാവ്

ഓവർബെർഗ് താറാവ്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ഓവർബെർഗ് താറാവ്

ഓവർബെർഗ് താറാവ്

ഓവർബെർഗ് താറാവ്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം നീല ബ്രോൺസ്

തൂക്കം
ആൺതാറാവ് 2,25-2,5 kg
താറാവ് 2-2,25 kg

ഇന്മദേശം Netherlands

കൂട്ടം 60 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 65 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺതാറാവ് 15 mm
താറാവ് 15 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ഓവർബെർഗ് താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ഓവർബെർഗ് താറാവ്, ആൺതാറാവ്
ചിത്രം ഓവർബെർഗ് താറാവ്, താറാവ്
ഓവർബെർഗ് താറാവ്, താറാവ്


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2017. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 27. മേയ് 2017