വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം > വാത്ത് > ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്

ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്

ഇനത്തിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

ചിത്രം ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്

ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്

ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്

തൂവൽപ്പൂടയുടെ നിറം തവിട്ടുനിറം, വെള്ള നിറം, മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം, നീല നിറം

തൂക്കം
ആൺവാത്ത് 10-12,9-15,5 kg
വാത്ത് 8-10,9 kg

ഇന്മദേശം Madagascar

കൂട്ടം 10-40 മുട്ടകൾ

മുട്ടയുടെ തൂക്കം 150-220 g

മുട്ടയുടെ നിറം വെള്ള നിറം

ഉപയോഗം ഇറച്ചി

റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പം
ആൺവാത്ത് 27 mm
വാത്ത് 27 mm

ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രം ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്, തവിട്ടുനിറം
ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്, തവിട്ടുനിറം
ചിത്രം ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്, വെള്ള നിറം
ആഫ്രിക്കൻ ‍വാത്ത്, വെള്ള നിറം

മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ:
നിങ്ങളുടെ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ ഭാഷ


Copyright © വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ഇനങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം, 2011–2018. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്.
സൈറ്റ് സൂചിക – വളർത്തുപക്ഷികളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ലിസ്റ്റ്
അവസാനം പുതുക്കിയത്: 04. ജനുവരി 2018